November 7, 2023 in Blog

🛎ใครที่ต้องการสร้างบ้าน และเตรียมตัวก้สินเชื่อธนาคาร ควรรู้จักอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นของธนาคารกันก่อน ดังนี้👇

  1. Minimum Loan Rate (MLR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา โดยต้องมีประวัติการเงินที่ดีและมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ที่มากพอ
  2. Minimum Overdraft Rate (MOR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือการเบิกเงินทางโอดี ซึ่งจะประเมินจากคุณสมบัติของผู้กู้ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  3. Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เรียกง่ายๆ ว่าคนทั่วไปมีโอกาสผ่อนได้ง่ายกว่าอัตราดอกเบี้ยอื่นแต่มีความผันผวนและความเสี่ยงสูงพอสมควร

  โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR จะสูงกว่า MOR และอัตราดอกเบี้ย MOR จะสูงกว่า MLR ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย MRR และ MLR เป็นตัวสะท้อนระดับความเสี่ยงที่ต่างกันระหว่างลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย ซึ่งสามารถศึกษาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR MOR และ MRR ได้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย


  🤫วิธีคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน🤫

  สมมติว่า เราต้องการขอสินเชื่อบ้านในวงเงินกู้ 1,500,000 บาท / MRR 7% ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ว่า ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.45% ต่อปี = เราต้องจ่ายดอกเบี้ย 81,300 ต่อปี (ในสามปีแรก) พอปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย = MRR-0.25% ดังนั้นในปีที่ 4 เราจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR 7% – 0.25% = 6.75% คืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของปีที่ 4 เป็นต้นไป 6.75% ของ 1,500,000 บาท = เสียดอกเบี้ย 101,250 บาทต่อปี
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree