November 8, 2023 in Blog

เทคโนโลยี เสา,คาน CPAC ที่ทาง ABC Builder ใช้

เทคโนโลยี เสา,คาน CPAC ที่ทาง ABC Builder ใช้ เป็นเสาคานสำเร็จรูป ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน อีกทั้งทาง CPAC มีการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ผลิต และติดตั้ง โดยใช้แบบโครงสร้างเสาคานหล่อสำเร็จแล้วนำมาประกอบหน้างาน ผลิตจากโรงหล่อเสาคานที่มีมาตรฐานสูง มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ ทำงานได้ทุกสภาพอากาศ ไซต์งานสะอาด ตอบโจทย์การก่อสร้างยุคใหม่เป็นอย่างยิ่ง.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree