November 8, 2023 in Blog

มือใหม่หัดกู้หลายคนคงจะรู้สึกกังวลกับการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน

มือใหม่หัดกู้หลายคนคงจะรู้สึกกังวลกับการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้าน เนื่องจากไม่รู้ขั้นตอนในการดำเนินการ บวกกับความกลัวว่าจะกู้ไม่ผ่าน ซึ่งจริงๆ แล้วการกู้เงินนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพืยงแค่ต้องศึกษาขั้นตอนและทราบเอกสารที่ต้องการใช้ในการยื่นเพื่อกู้เงินจากธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมเมื่อจะกู้เงินธนาคาร

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  5. สลิปเงินเดือนตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน
  6. Statement ตัวจริงย้อนหลัง 6 เดือน
  7. สำเนาหลักฐานการปิดบัญชีหนี้เครดิตบูโร (ถ้ามี)
  8. หน้าสมุดธนาคาร (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
  9. ใบรับรองเงินเดือน

#เตรียมเอกสารแล้วไปไหนต่อ

จริง ๆ แล้วก็ต้องบอกว่าขั้นตอนต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางหรือแม้กระทั่งจุดเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการกู้เงิน (ประเภทการกู้) ซึ่งโดยปกติแล้วแล้วจุดประสงค์ในการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่คนนิยมกู้จะมีอยู่ไม่กี่อย่าง เช่น กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน-คอนโด, กู้เงินเพื่อสร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน และรีโนเวทบ้าน, กู้เงินเพื่อซื้อรถ, กู้เงินเพื่อธุรกิจ เป็นต้น
โดยแต่ละประเภทก็จะใช้เอกสารในขั้นตอนเบื้องต้นดังที่ได้กล่าวไป แต่อาจจะแตกต่างด้วยรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ในเรื่องของดอกเบี้ย ความยากง่าย รวมถึงเอกสารเพิ่มเติม ฯลฯ ขึ้นอยู่กับธนาคารที่เราเลือกนั่นเอง
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree