November 8, 2023 in Blog

บ้านระบบผนังสําเร็จรูป (Precast)🏘 

บ้านระบบผนังสําเร็จรูป (Precast)🏘 ระบบการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอยางมาก ระบบ Precast หรือ ระบบชิ้นส่วนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสําเร็จ ก็เป็นระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นอีกหนึ่งทาง

เลือกในงานก่อสร้าง ระบบ Precast มักใช้กับงานอาคารที่เป็นโครงการ เช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ที่มีรูปแบบอาคารเหมือนกันในจํานวนมาก ทางผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงลงทุนสร้างโรงงานเพื่อหล่อชิ้น
ส่วนของอาคารล่วงหน้า เมื่อถึงช่วงการก่อสร้างจึงทําการขนส่งเพื่อติดตั้งที่หน้างานข้อดี หรือ จุดเด่นของระบบ Precast ที่ทําให้ผู้ประกอบการลงทุนสร้างโรงงานและอุปกรณ์สร้างชิ้นส่วน คือ ต้นทุนการก่อสร้างอาคารที่ลดลงหากเทียบจากระบบการก่อสร้างแบบปกติ เนื่องจากระยะเวลาในการก่อสร้างที่
เร็วขึ้น ส่งผลให้ค่าแรงช่างถูกลง คุณภาพงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากผลิตในโรงงาน สามารถเปิดโครงการได้รวดเร็วทันความต้องการของตลาด และยังนําระบบวิธีการไปใช้กับโครงการอื่น ๆ ต่อได้อีกด้วยข้อดีดังกล่าวเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ ในมุมกลับกัน เจ้าของบ้านหรือผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน เนื่องจากชิ้นส่วนงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะผลิตในโรงงาน จึงไม่ต้องขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ ฝีมือความชํานาญของช่าง หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง โดยเฉพาะมาตรฐาน งานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์ ได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น เพราะชิ้นส่วนของระบบ Precast จะผ่านการออกแบบมาให้ เหมาะกับพื้นที่ของอาคารนั้น ๆ
คํานึงถึงเหลี่ยมมุมของผนัง จึงไม่เสียพื้นที่ให้กับโครงสร้างเสา คาน ที่จะต้องมีหากก่อสร้างในวิธีปกติ และด้วยชิ้นส่วน Precast เป็นคอนกรีตโครงสร้างเสริม เหล็กที่ทําหน้าที่เป็นทั้งโครงสร้างอาคารและผนังอาคาร จึงทําให้มีความแข็งแรงมากกวาหากเทียบกับผนังระบบก่อ
สามารถรับแรงกระทําด้านข้างได้มากกวาระบบการก่อสร้างทั่วไป
ดังนั้นเมื่อโครงสร้างเป็นระบบ Precast จึงจําเป็นต้องกำหนดเรื่องโครงสร้างใต้ดินแต่แรก โดยวิศวกรโครงสร้าง เนื่องด้วยน้ำหนักต่อตารางเมตรของ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะมากกวาเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระบบผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปเมื่อมีข้อดีก็มักมีข้อจํากัดของบ้านหรืออาคารที่ใช้ระบบการก่อสร้างแบบ Precast หากผู้บริโภคหรือเจ้าของบ้านจะทําการดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงพื้นที่การใช้งาน สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญ คือ คอนกรีตในส่วนที่
ใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่อมาจากโรงงาน การถ่ายเทน้ำหนักโครงสร้างอาคาร และรูปแบบรอยต่อ ของการติดตั้งชิ้นส่วน โดยหลักสําคัญเจ้าของบ้านต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างบ้านหรืออาคารเป็นระบบ Precast แบบผนังรับน้ำหนัก หรือ ระบบ Precast แบบเสา – คาน แล้วมาประกอบกบชิ้นส่วนผนังที่ไม่รับน้ำหนัก หรือ ระบบผนังก่อปกติ เพราะระบบที่ต่างกันจะมีข้อจํากัดในการดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงพื้นที่การใช้งานแตกต่างกันด้วยสําหรับการตัดสินใจเลือกก่อสร้างบ้านด้วยระบบ Precast สิ่งที่เจ้าของบ้านควรพิจารณา คือ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบ Precast ของโครงการนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตของโรงงาน การตรวจ
สอบคุณภาพ ความใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงมีการวางแผนเผื่อในเรื่องของการต่อเติม ดัดแปลง หรือติดตั้ง งานระบบ ของเจ้าของบ้านเองตั้งแต่เริ่ม เมื่อวัสดุและการติดตั้งมีคุณภาพ ประกอบกับการเลือกใช้ระบบที่ตรงกับ ความต้องการ และประโยชน์ใช้สอยทั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การก่อสร้างแบบ Precast ก็จะเอื้อประโยชน์ให้เจ้าของบ้านได้มากเช่นกัน.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree