November 8, 2023 in Blog

การเลือกใช้ผนังสำเร็จรูป สามารถช่วยป้องกันเสียงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเลือกใช้ผนังสำเร็จรูป สามารถช่วยป้องกันเสียงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป คือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้ทำการหล่อขึ้นรูปเป็นผนังไว้เรียบร้อยแล้ว ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตที่สม่ำเสมอ

#ด้านการกันเสียง

ผนัง Precast จะกันเสียงได้มากกว่าผนังแบบปกติ ด้วยลักษณะของผนังที่หนาแน่น ทำให้ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปสามารถป้องกันเสียงได้ดีเนื่องจากทึบ มีความหนาแน่นสูงกว่า อันเกิดจาก ปูนและเหล็กที่หล่อมาสำเร็จรูป
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree