Ricardo Gomez Angel Ujh3cf97 2u Unsplash (1)

บ้านระบบผนังสําเร็จรูป (Precast)

ระบบการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก ระบบ Precast หรือ ระบบชินส่วนอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสําเร็จ ก็เป็นระบบหนึงทีถูกพัฒนาขึนมาให้เป็นอีกหนึงทางเลือกในงานก่อสร้าง ระบบ Precast มักใช้กับงานอาคารทีเป็นโครงการ เช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ทีมีรูปแบบอาคารเหมือนกันในจํานวน มาก ทางผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงลงทุนสร้างโรงงานเพือหล่อชินส่วนของอาคารล่วงหน้า เมือถึงช่วง การก่อสร้างจึงทําการขนส่งเพือติดตังทีหน้างาน ข้อดี หรือ จุดเด่นของระบบ Precast ทีทําให้ผู้ประกอบการลงทุนสร้างโรงงานและอุปกรณ์สร้างชินส่วน คือ ต้นทุนการก่อสร้างอาคารทีลดลงหากเทียบจากระบบการก่อสร้างแบบปกติ เนืองจากระยะเวลาในการก่อสร้างที เร็วขึน ส่งผลให้ค่าแรงช่างถูกลง คุณภาพงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานเนืองจากผลิตในโรงงาน สามารถเปิด โครงการได้รวดเร็วทันความต้องการของตลาด และยังนําระบบวิธีการไปใช้กับโครงการอืน ๆ ต่อได้อีกด้วย
ข้อดีดังกล่าวเอือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ ในมุมกลับกัน เจ้าของบ้านหรือผู้บริโภคก็ได้รับ ประโยชน์เช่นกัน เนืองจากชินส่วนงานทีมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะผลิตในโรงงาน จึงไม่ต้องขึนอยู่กับ สภาพอากาศ ฝีมือความชํานาญของช่าง หรือปัจจัยอืน ๆ ทีจะส่งผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง โดยเฉพาะมาตรฐาน งานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานทีเกียวข้องกับปูนซีเมนต์ ได้พืนทีใช้สอยเพิมมากขึน เพราะชินส่วนของระบบ Precast จะผ่านการออกแบบมาให้เหมาะกับพืนทีของอาคารนัน ๆ คํานึงถึงเหลียมมุมของผนัง จึงไม่เสียพืนทีให้กับ โครงสร้างเสา คาน ทีจะต้องมีหากก่อสร้างในวิธีปกติ และด้วยชินส่วน Precast เป็นคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก ทีทําหน้าทีเป็นทังโครงสร้างอาคารและผนังอาคาร จึงทําให้มีความแข็งแรงมากกว่าหากเทียบกับผนังระบบก่อ สามารถรับแรงกระทําด้านข้างได้มากกว่าระบบการก่อสร้างทัวไป ดังนันเมือโครงสร้างเป็นระบบ Precast จึงจําเป็น ต้องกําหนดเรืองโครงสร้างใต้ดินแต่แรก โดยวิศวกรโครงสร้าง เนืองด้วยนําหนักต่อตารางเมตรของโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็กจะมากกว่าเล็กน้อยเมือเทียบกับระบบผนังก่ออิฐฉาบปูนทัวไป เมือมีข้อดีก็มักมีข้อจํากัดของบ้านหรืออาคารทีใช้ระบบการก่อสร้างแบบ Precast หากผู้บริโภคหรือเจ้าของ บ้านจะทําการดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงพืนทีการใช้งาน สิงทีต้องให้ความสําคัญ คือ คอนกรีตในส่วนทีใช้เป็น
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทีหล่อมาจากโรงงาน การถ่ายเทนําหนักโครงสร้างอาคาร และรูปแบบรอยต่อของ การติดตังชินส่วน โดยหลักสําคัญเจ้าของบ้านต้องทราบก่อนว่าโครงสร้างบ้านหรืออาคารเป็นระบบ Precast แบบ ผนังรับนําหนัก หรือ ระบบ Precast แบบเสา – คาน แล้วมาประกอบกับชินส่วนผนังทีไม่รับนําหนัก หรือระบบผนัง ก่อปกติ เพราะระบบทีต่างกันจะมีข้อจํากัดในการดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงพืนทีการใช้งานแตกต่างกันด้วย สําหรับการตัดสินใจเลือกก่อสร้างบ้านด้วยระบบ Precast สิงทีเจ้าของบ้านควรพิจารณา คือ ประสบการณ์ หรือความเชียวชาญในเรืองระบบ Precast ของโครงการนัน ๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตของโรงงาน การตรวจ สอบคุณภาพ ความใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ รวมถึงมีการวางแผนเผือในเรืองของการต่อเติม ดัดแปลง หรือติดตัง งานระบบ ของเจ้าของบ้านเองตังแต่เริม เมือวัสดุและการติดตังมีคุณภาพ ประกอบกับการเลือกใช้ระบบทีตรงกับ ความต้องการ และประโยชน์ใช้สอยทังในปัจจุบันและทีอาจเกิดขึนในอนาคต การก่อสร้างแบบ Precast ก็จะเอือ ประโยชน์ให้เจ้าของบ้านได้มากเช่นกัน

ติดต่อเรา