October 19, 2023 in Blog

🏠วิธีออมเงิน ได้บ้านตั้งแต่เริ่มทำงาน 🏠

👉ตั้งเป้าหมายเก็บเงินซื้อบ้านก้อนแรก เป้าหมายการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านจึงอาจไม่ใช่การเก็บเงินเต็มจำนวนเพื่อซื้อบ้านเป็นล้านบาท แต่เป็นการเก็บเงินส่วนที่จำเป็นสำหรับการผ่อนบ้าน ซึ่งสิ่งที่ใช้กำหนดเป็นเป้าหมายก็คือ จำนวนเงินก้อนแรกสำหรับดาวน์บ้าน

   

👉 ส่วนใหญ่ทุกคนเวลาเริ่มสร้างบ้านน่าจะมาจากการ กู้สินเชื่อธนาคาร ซึ่งควรมี 1.Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 2.หลักการคำนวณคร่าวๆ คือ เงินเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 บาท หักออกเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป 50% นั้นก็คือจะเหลือความสามารถในการผ่อน 7500 บาท3. คิดการผ่อนล้านละ 6,000-7,000 บาท ดังนั้นคนที่เงินเดือน 15,000 จะขอยื่นกู้ได้ 1,000,000 บาท นั่นเอง

   

👉 ลงทุนให้เงินออมเติบโตการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบทั้งกองทุนรวม ตราสารหนี้ ซื้อพันธบัตร หุ้น กองทุนรวมหุ้น หรือสลากออมทรัพย์ ฯลฯ คุณก็สามารถเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับคุณได้

   

👉 หารายได้ทางอื่นอีกทางที่อาจเป็นวิธีเก็บเงินเพิ่มเติมให้คุณมีเงินก้อนสำหรับซื้อบ้านที่ใหญ่ขึ้นก็คือการหารายได้เสริม คุณอาจเปลี่ยนความชอบ ความสามารถ หรืองาน

   

จะเริ่มออมอย่างไร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   

📍เก็บเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ซึ่งเงินก้อนนี้จะเป็นเงินที่มีไว้เผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น หรือนำไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวันทำการ เป็นต้น

   

📍สำรวจความต้องการเรื่องประกันของตัวเอง ซึ่งถ้าไม่มีภาระ ในช่วงต้นก็อาจจะยังไม่ต้องทำประกันชีวิต ส่วนประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ต้องทบทวนสวัสดิการที่มีอยู่ว่าเพียงพอตอบโจทย์ความต้องการหรือไม่

   

📍จัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องจากวัยเริ่มต้นทำงาน ยังมีเวลาเก็บเงินอีกนาน สามารถกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ อาจตั้งเป้าหมายผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงได้ แต่อย่าลืมว่า การลงทุนมีความผันผวน สิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นไปด้วยเช่นกัน

   Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
I Agree